Make your own free website on Tripod.com

 

ראשי פרקים
 

 

 

 

 

 


1.מבוא....................................................................................1

2.פרק עלי ("והילד הזה הוא אני...")..............................................2

3.ה"תא" המשפחתי המצומצם  -הורים...........................................3-5

                                                 -אחים............................................6-8

4.סבים וסבתות..........................................................................9-13

5. "פרק" היסטורי........................................................................14-16

6. פרק על ראש- העין..................................................................17-21

7.מאיפה באה משפחתי?................................................................22

8.הרגלי המשפחה + מקור שם משפחה..........................................23

9.אילן יוחסין...............................................................................24

10.ציר הזמן...............................................................................25

11.סיכום על העבודה...................................................................26

12.ביבליוגרפיה...........................................................................27