Make your own free website on Tripod.com

ביה"ס: גוונים, ראש העין
כיתה:ז'6
שם:רועי קירשנצוייג


רותי שלום,אני מקווה שתהני לקרוא את העבודה כמו שאני נהנתי להכין אותה

להלן הקישור לראשי הפרקים, משם תוכלי להגיע לכל מקום

לראשי פרקים

הערה: לאחר ניסיונות רבים, הגעתי למסקנה שאי אפשר לעלות את ציר הזמן ואת האילן יוחסין לאתר, ולכן כדי לראות דפים אלו צריך להיכנס לדיסק.