Make your own free website on Tripod.com


בפרק זה אשלב כמה פרטים על המלחמה של סבי- פעולות למען ארץ ישראל, סיפור מרתק על המלחמה והסבר על רקע המלחמה והתקופה


רקע למלחמה ולתקופה מספרי היסטוריה
הסיפור עצמו

חזור