Make your own free website on Tripod.com


בפרק זה אספר והרחיב על חיי הסבים והסבתות שלי, האנשים שהביאו אותי לפה והאנשים שלמדתי מהם כל-כך הרבה


יצחק- סבי מצד אמי
חוה ז"ל- סבתי מצד אמי
גדליהו ז"ל- סבי מצד אבי
שרה ז"ל- סבתי מצד אבי

חזור