Make your own free website on Tripod.com

מבוא

 

 

מטרת עבודה זו היא להציג את סיפורה של משפחתי במשך כמה דורות.

עבודה זאת אינה מסמך היסטורי בדוק, ואינה אוסף של עובדות יבשות, אלא סיפורם של האנשים שעשו ועושים את המשפחה.

בשיגרה היומיומית אנו עוסקים בנושאים השוטפים ואיננו פנויים לעצור ולחקור מעט את ההיסטוריה שלנו: מאין בנו? מה עשו ועושים הורנו? כיצד משפחתי משקפת את חיי העם היהודי? וכו'.

מכאן חשיבותה של העבודה" לקחת פסק זמן וללמוד על אירועים חשובים במשפחתי, ואולי להעביר זאת לדורות הבאים.

לצורך העבודה נעזרתי בסיפוריהם של הורי ושל סבא שלי(היחיד שנותר). כמו כן ראיינתי גם דודים  (אחות של סבתא, אח של אבא). כדי להכיר מעט את התקופה נעזרתי בספרי היסטוריה (ר' ביבליוגרפיה), ובמידע שקיבלתי מאחותי על תקופת השואה (בעת כתיבת עבודה זו נסעה אחותי לפולין, ועברה לצורך כך הכנה בנושא השואה).

חקרתי את משפחתי עד 3 דורות אחורה, שותן הצגתי באילן היוחסין. לאחר מכן אציג את הרקע ההיסטורי של אותה תקופה ואת העלייה ארצה של סבתותי וסבי. בהמשך אתייחס בעבודה מעט על נושא השמות במשפחה.

בחרתי להרחיב בעבודה בסיפורו האישי של כל אחד מבני המשפחה, כולל עלי..., וכן על שיגרת החיים בביתנו.

בעבודה זו אשים את פוקוס על תקופה אחת בהיסטוריה ואיך היא באה ע"י ביטוי בחיי סבי- תקופת המשטר הבריטי, והמבצע ("ניצנה") שבו נפצע סבי.

עבודה זו הינה "מסע בזמן" עבורי אל ימים שעברו, בעולם, בארץ, ובמשפחה ה"פרטית" שלי.

 

 

חזור