Make your own free website on Tripod.com


בפרק זה הציג את ראש-העין, עיר שבה אני חיי 10 שנים באוגוסט הזה,בכמה נושאים מרכזיים: כלכלה, גיאוגרפיה ותולדותיה של עיר זאת


תעודת זהות
תולדות העיר
העיר מבחינה גיאוגרפית
העיר מבחינה כלכלית

חזור